Bidding list

No.CodeBidding nameStart dateEnd dateDescriptionStatusTypeAction
 
    
Page size:
 248 items in 25 pages
1 PU-S1920221111XK(cập nhập) Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 11.2022 11/11/2022 - 13:2314/11/2022 - 09:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Close Public Details
2 PU-S1920221111NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 11.2022 11/11/2022 - 13:1214/11/2022 - 09:00 NCC báo giá total (cước biển + LCC) vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Close Public Details
3 PU-S1920221027XK Cước biển hàng xuất nửa đầu tháng 11.2022 27/10/2022 - 10:0029/10/2022 - 11:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Close Public Details
4 PU-S1920221027NK Cước biển hàng nhập nửa đầu tháng 11.2022 27/10/2022 - 09:0429/10/2022 - 11:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Close Public Details
5 PU-S1820222610 Đo địa vật lý, khoan thăm dò nước dưới đất, bơm hút thí nghiệm, quan trắc, lập báo cáo kết quả thăm dò và khoan khai thác nước dưới đất hạng muc nhà máy xử lý nước sạch - KCN Tam Dương 1 – Khu vực 2 công suất 2.000m3/ngày đêm 26/10/2022 - 09:5301/11/2022 - 09:00 Chi tiết nội dung theo thư mời chào giá đính kèm Close Public Details
6 PU07.18.10 Máy tính vật tư cấp phát tháng 10 18/10/2022 - 16:4619/10/2022 - 16:46 Close Public Details
7 PU-S1520221014XK Cước biển hàng xuất nửa cuối tháng 10.2022 14/10/2022 - 10:5017/10/2022 - 09:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14-21 ngày Close Public Details
8 PU-S1520221014NK Cước biển hàng nhập nửa cuối tháng 10.2022 14/10/2022 - 10:0417/10/2022 - 09:00 NCC báo giá total cước biển + LCC vào một file báo giá chung duy nhất; ghi rõ tên line. DEM DET ít nhất 14 ngày Close Public Details
9 MMTB Gói máy móc thiết bị 10/2022 14/10/2022 - 10:0617/10/2022 - 11:00 1. Máy cắt via mép bồn 2. Máy cắt tròn phôi 3. Máy đột lơ 4.Máy cắt via đầu bồn Close Public Details
10 MMTB Gói máy móc thiết bị 10/2022 08/10/2022 - 16:0014/10/2022 - 09:00 1. Máy cắt via mép bồn 2. Máy cắt tròn phôi 3. Máy đột lơ 4.Máy cắt via đầu bồn Close Public Details
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom